Årsmöte 2015

av Styrelsen 26. februari 2015 21:59

Kallelse till årsmöte i kanotklubben Glid


Tid: 12 mars 2015 kl. 19.00

Plats: Föreningslokal Hasselbacken 36

 

Förslag till dagordning

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans ‐ och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Beslut om vilka som ska ha teckningsrätt för föreningen.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av 
  a)Ordförande Anders Sundhagen har ett år kvar av mandatperioden. 
  b)Nyval av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år och 1 för en tid av 1 år. 
  c)Styrelseledamöter Arne Wahlberg och Roger Steen har ett år kvar av mandatperioden. 
  d)två revisorer på en tid av ett år 
  e)två ledamöter i valberedningen för två år , av vilka en ska utses till sammankallande 
  f)Ombud till SDF‐möten – och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. 
  Val enligt f) kan om mötet så anser delegeras till styrelsen.
 14. Övriga frågor

 

Verksamhetsberättelse, förvaltningsredovisning, verksamhetsplan, revisorernas berättelse

och valberedningens förslag tillhandahålls på årsmötet.

 

Klubben bjuder på smörgås och dryck.

Motioner och förslag till ärenden att behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda

senast två veckor före årsmötet.

 

Välkomna !

Styrelsen

Kategori: Styrelsen

Kommentarer är stängt

Kommentarer

Comment RSS